2011-11-08 06:37

"PLANIDŁA"

"Polska język - trudna język" czyli "perełki" z planów zagospodarowania przestrzennego 

*    *    *
maksymalna wysokość zabudowy – 1,5 kondygnacji;

usługi komercyjne – należy przez to rozumieć usługi przynoszące zysk;
*
obiekty towarzyszące - należy przez to rozumieć urządzenia i budynki towarzyszące zabudowie, ściśle związane z jej prawidłowym funkcjonowaniem;
*
elewacje uprzywilejowane - należy przez to rozumieć elewacje wymagające szczególnie starannego i atrakcyjnego traktowania w zakresie projektowanych rozwiązań architektonicznych i materiałowych;
*
usługa w formie wbudowanej w budynek mieszkalny – usługa o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 30 % ogólnej powierzchni użytkowej budynku;
*
linie rozgraniczające – należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne;
*
linie rozgraniczające umowne – linie oddzielające tereny o zbliżonych i przenikających się nawzajem  funkcjach i zasadach zagospodarowania;
*
powierzchnia zabudowanej działki - należy przez to rozumieć powierzchnię działki zabudowaną budynkiem lub budynkami;
*
przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które przeważa na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
*
przeznaczenie uzupełniające – rodzaje przeznaczenia, nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym obowiązującym na danym terenie lub działce, które uzupełniają lub wzbogacają podstawowe funkcje terenu a suma powierzchni stanowi nie więcej niż 40 % powierzchni użytkowej budynków znajdujących się na działce;
*
obowiązująca kolorystyka - kolorystykę budynków należy przyjąć w odcieniach pastelowych w tonacji koloru nawiązującej do zabudowy na działkach przyległych;
*

warunkiem realizacji zabudowy usługowej  i mieszkaniowej przewidywanej w planie jest wcześniejsze lub równoczesne oddanie do eksploatacji infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do obsługi projektowanej zabudowy,
*
ustala się granice terenu przeznaczonego do podniesienia jego rzędnej (do 102,00 m npm) w stosunku do istniejącego poziomu terenu lub wykonania obwałowania tego terenu w celu ochrony projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przed zagrożeniem wodami powodziowymi;

*
z treści uchwały:
§1 ust.1 (…) przedmiotem jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (…)
§ 1 ust. 2. Zmiana, o której mowa w §1 ust.1 nie zmienia ustaleń tego planu.

*
w ramach ustalonego przeznaczenia rolniczego, dopuszcza się alternatywny przebieg drogi ekspresowej
*
na całym terenie objętym planem miejscowym dopuszcza się realizację wszelkich zadań służących realizacji celów publicznych;

*
RM/MN  - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej
*
tereny oznaczone symbolem MNU przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych - na w/w terenach dopuszcza się funkcję agroturystyczną;

*

przepisy szczególne i odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego);

*

teren – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

*

wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną lub minimalną odległość
w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a gruntem rodzimym;

*

urządzenie pomocnicze - należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a także ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie;

*

Nie ustala się z powodu braku ich występowania:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

*

zabudowa usługowa – należy przez to rozumieć obiekty służące zaspokajaniu potrzeb ludności w szczególności z zakresu użyteczności publicznej, o których mowa
w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

*

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

(…) samochody ciężarowe - należy przez to rozumieć pojazdy samochodowe o masie własnej przekraczającej 3,5 t;

*

ustawienie budynków w stosunku do ulicy – usytuowanie budynku na działce od strony ulicy publicznej lub drogi wewnętrznej określone przez położenie głównej kalenicy budynku w stosunku do ulicy np. prostopadłe lub równoległe; jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla budynków na działkach narożnych  położenie kalenicy głównej należy dostosować do jednej z ulic, przy których zlokalizowana jest działka; z uwagi na uwarunkowania terenowe dopuszcza się odchylenie o kąt max. 300 w stosunku do ulicy;

*

uchwała – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

*

elewacja uprzywilejowana – należy przez to rozumieć główną, najbardziej reprezentacyjną elewację budynku, podkreślającą jego funkcję i identyfikującą w przestrzeni;

*

(…) przystąpienie do inwestowania lub zmian w zagospodarowaniu tych obszarów,  wymagające decyzji administracyjnej musi być poprzedzone działaniem prowadzącym do geodezyjnego przekształcenia istniejącego układu działek w sposób umożliwiający zabudowę całego obszaru zgodnie z warunkami ustalonymi w planie;

*

(…) ustalenia graficzne na rysunku planu miejscowego takie jak: strefa techniczna istniejącej linii energetycznej, stanowiska archeologiczne oraz obszary Natura 2000 maja charakter postulatywny i informacyjny;

*

dopuszcza się możliwość przekształcenia istniejącej zabudowy zagrodowej w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną poprzez likwidacje funkcji produkcji rolnej  oraz lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pomiędzy siedliskami rolniczymi – w formie tzw. zabudowy plombowej;

*

§1 Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…).

§2 Warunkiem sporządzenia planu miejscowego, o którym mowa w §1 jest wyprzedzająca jednostkowa zmiana studium gminy.

*

obszary planistyczne MW (tereny zabudowy wielorodzinnej) - dopuszcza się zmianę użytkowania wszystkich lokali mieszkalnych na usługowe;

*

(Fragment ustaleń planistycznych planu miejscowego, którego rysunek, stanowiący załącznik do uchwały, nie zawiera żadnych ustaleń odnoszących się do lokalizacji  sieci infrastruktury technicznej)

§ 10  Elementy dokumentacji planu nie podlegające uchwaleniu:

(…) rysunek ideogramu sieci wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych;

§ 20 Budowa, przebudowa oraz podłączenie do sieci są możliwe na podstawie niniejszego planu (…)”

*

Dla terenów U/MN, U, US, ZP, ZI, dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gminy, takich jak: urządzenia wodne i melioracji, drogi wewnętrzne, zieleń parkową, ciągi pieszo-jezdne, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe.

* 

—————

Powrót


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379