2009-12-10 19:20

Oświadczenie

 Ja niżej podpisany oświadczam, co następuje:

jako członek Izby Urbanistów, a tym samym urbanista,

w okresie rozliczeniowym 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,

 podczas działalności zawodowej i publicznej

zachowałem w pełni godność zawodu

rozumianą jako przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

 

W zakresie obowiązków urbanisty wobec kraju i społeczeństwa:

1) zawsze kierowałem się porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, uczciwością i obiektywizmem,

2) czynności zawodowe urbanisty wykonywałem zawsze w sposób rzetelny i bezstronny, wykorzystując przy tym twórczo swoją wiedzę i posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe,

3) w swojej działalności zawodowej zawsze byłem rzecznikiem równowagi pomiędzy interesem publicznym i prywatnym,

4) zawsze dbałem, aby moje działania służyły realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,

5) niestrudzenie szerzyłem wiedzę o konieczności zachowania ładu przestrzennego i korzyściach z tego płynących, a swoim postępowaniem zawsze mocno podkreślałem społeczną potrzebę działalności zawodowej urbanistów w zagospodarowaniu przestrzeni.

W zakresie obowiązków urbanisty wobec swojego zawodu:

1) mając świadomość, że wykonuję zawód zaufania publicznego, na miarę swoich możliwości chroniłem niezależność, godność i uczciwość zawodu, nie uczestnicząc nigdy w czynnościach lub przedsięwzięciach, które mogłyby go poniżyć w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do niego,

2) swoje obowiązki wykonywałem zawsze z najwyższą starannością, przy zapewnieniu najwyższej możliwej jakości swojej pracy,

3) nieustannie pogłębiałem swoją wiedzę i podnosiłem  kwalifikacje zawodowe.

W zakresie obowiązków urbanisty wobec zamawiającego:

1) moje relacje z zamawiającymi zawsze opierały się na wzajemnym zaufaniu a ich podstawą była niezmiennie świadomość, że zamawiający mają prawo do wolnego wyboru urbanisty przy pełnym poszanowaniu jego niezależności twórczej,

2) nigdy nie zlecono mi prac, dla wykonania których nie dysponowałbym, samodzielnie lub łącznie z osobami współpracującymi, odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz technicznymi możliwościami,

3) nigdy świadomie nie zawarłem umowy cywilnoprawnej, której postanowienia nie gwarantują należytego jej wykonania w określonym w umowie terminie, za ustalone wynagrodzenie lub ze względu na inne warunki wynikające z umowy, 

4) nigdy świadomie nie objąłem i nie pełniłem funkcji, na warunkach nie gwarantujących należytego wypełniania przyjętych na siebie obowiązków,

5) podejmując się zlecanych mi prac zawsze miałem świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodne z zasadami wiedzy urbanistycznej i przepisami prawa,

6) nigdy jednocześnie nie wykonywałem prac i nie występowałem na rzecz zamawiających, którzy są stronami w tej samej sprawie, bez ich zgody.

W zakresie obowiązków urbanisty wobec innych urbanistów:

1) nigdy nie podejmowałem działań, które byłyby sprzeczne z interesem zawodowym członków samorządu, 

2) zawsze przestrzegałem wobec innych urbanistów zasad koleżeństwa, uczciwości i lojalności,

3) zawsze przestrzegałem zasad uczciwej konkurencji t.j.:

a) nigdy nie stosowałem reklamy w nierzetelny sposób prezentującej posiadane kompetencje lub doświadczenie zawodowe,

b) nigdy nie prowadziłem kryptoreklamy,

c) nigdy nie krytykowałem w sposób nieuczciwy pracy innych urbanistów lub osiągnięć ich przedsiębiorstw,

d) nigdy nie oferowałem nieuczciwych warunków wykonania umowy, w tym takich terminów i ceny wykonania usługi, które nie zapewniały jej wykonania w sposób należyty, zgodny z zasadami wiedzy urbanistycznej i spełniający wszelkie wymogi prawa,

e) nigdy nie oferowałem rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia w rozumieniu Prawa zamówień publicznych,

f) nigdy nie dokonywałem czynów nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

g) nigdy nie wykorzystywałem bez zgody pracodawcy należących do niego środków technicznych w celu realizacji odpłatnej usługi zleconej przez inny podmiot,

h) nigdy nie podejmowałem nieuczciwych działań na rzecz pozbawienia innego urbanisty przyrzeczonej mu pracy lub zawartej umowy,

4) nigdy nie sygnowałem swoim nazwiskiem prac, w których przygotowaniu nie uczestniczyłem jako projektant.

W zakresie obowiązków urbanisty wobec samorządu zawodowego:

1) zawsze przestrzegałem postanowień Statutu Izby Urbanistów, uchwał organów samorządu zawodowego i orzecznictwa dyscyplinarnego,

2) nigdy nie naruszyłem zasad etyki zawodowej stosując się do poleceń, wskazówek lub sugestii otrzymanych od przełożonych lub zamawiającego.

 

Kontrurbanista

—————

Powrót

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379