2013-10-31 00:15

Kodeksowa dewolucja planowania przestrzennego

Po kilkukrotnym (uważnym, jak mi się wydaje) przeczytaniu Tez do kodeksu urbanistyczno-budowlanego upewniam się, że priorytetowym typem obszaru planistycznego na poziomie gminy będzie „obszar rozwoju zabudowy”.

(Teza 138. Obszary rozwoju zabudowy wyznacza się w miarę potrzeb, spośród terenów niezainwestowanych lub słabo zainwestowanych, w celu zabezpieczenia potrzeb społeczności lokalnej, w szczególności w zakresie: budownictwa mieszkaniowego, usług i produkcji, infrastruktury technicznej, przestrzeni publicznych oraz systemu zieleni publicznej.)

Obszar najistotniejszy także z tego powodu, że jedynym instrumentem zarządzania tą przestrzenią będą plany zagospodarowania przestrzennego - tutaj sporządzane obligatoryjnie.

A co w sytuacji, kiedy gmina nie wywiąże się z tego obowiązku?

W takim przypadku plan miejscowy sporządzi wojewoda i wyda w tej sprawie zarządzenie zastępcze.

Wprawdzie rozwiązanie podobne mamy już obecnie, w art. 12 ust.3 obowiązującej ustawy planistycznej, ale tylko dla obszarów rozmieszczenia ponadlokalnych celów publicznych. 

Rozwiązanie „kodeksowe” idzie więc dalej – każda potrzeba sporządzenia planu miejscowego w „obszarze rozwoju zabudowy” podlegać będzie regule „zarządzenia zastępczego”.

Można oczywiście (optymistycznie?) przyjąć, że gminy staną na wysokości zadania i bez zbędnej zwłoki sporządzą wszystkie potrzebne dla tych obszarów plany – co jednak w przypadku „ociągania się” gmin w powyższym zakresie?

I na koniec jeszcze jedna uwaga – dla każdego przypadku planowania „zastępczego” w wykonaniu wojewody organem nadzoru w zakresie zgodności z prawem tego planowania będzie minister.

Zastanawiam się, co o takiej dewolucji kompetencji sądzą jej kodeksowi „adresaci”:

-  wojewodowie, którzy będą zobligowani do wydania wielu zarządzeń zastępczych;

-  minister, jako organ nadzoru nad zarządzeniami zastępczymi wojewodów dla ponad 2500 samorządów gminnych?

—————

Powrót


Skomentuj

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (5)
100%

interesujący (0)
0%

nie mam zdania (0)
0%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 5


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379