2009-10-02 21:29

Jak scalić i podzielić nieruchomości

Od pewnego czasu Rzeczpospolita, uznawana przez wielu za gazetę poważną, prowadzi dość oryginalną edukację prawną społeczeństwa, serwując czytelnikom większe lub mniejsze, mniej lub bardziej przypadkowe, wyimki z obowiązujących przepisów lub orzecznictwa sądów administracyjnych ozdobione niezwykle starannie dobranymi, zachęcającymi tytułami. 

Tekst Jak scalić i podzielić nieruchomości z 30.09.2009 r. to kolejny z takich „artykułów” - przy okazji rodzi się pytanie natury ogólniejszej: w jakim celu powstaje i jest publikowany taki tekst podpisany imieniem i nazwiskiem z adnotacją Autor jest radcą prawnym

Artykuł powyższy jest, niestety, dobitnym dowodem na to, iż nie da się napisać poprawnie nawet najprostszego artykułu bez rozumienia istoty i wagi poruszanych w nim problemów. 

Generalnie artykuł jest o scalaniu i podziale gruntów – problem w tym, że nie wiadomo o które scalanie i o który podział autorowi (radcy prawnemu) chodzi i czy sam autor wie? 

Kwestie scalania i podziału nieruchomości na poziomie planu miejscowego są szczegółowo regulowane w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy określa: W planie miejscowym określa się obowiązkowo (…) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; (…) - jest to obowiązek sformułowania ustaleń planistycznych regulujących całościowo problematykę dopuszczalnych przekształceń nieruchomości na obszarze objętym planem. 

W praktyce ustalone w planie miejscowym szczegółowe zasady i warunki (w tym także ewentualne zakazy) scalania i podziału nieruchomości powinny obejmować następujące kategorie przekształceń własnościowych:

1) scalenia i podziały nieruchomości z inicjatywy właścicieli, dopuszczalne w ramach ustalonych funkcji terenu, 

2) oraz scalenia i wtórne podziały nieruchomości „wyprzedzające”, (realizowane obowiązkowo przez gminę) warunkujące realizację ustalonych funkcji terenu (zgodnie art. 15 ust. 3 pkt 1 „w zależności od potrzeb” tj. jeśli takie przypadki w granicach planu występują). 

Rozróżnienie to jest niezwykle istotne szczególnie w świetle art. 103 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami: Koszty związane ze scalaniem i podziałem nieruchomości ponoszą uczestnicy postępowania proporcjonalnie do powierzchni posiadanych przez nich nieruchomości objętych scaleniem i podziałem, jeżeli postępowanie zostało przeprowadzone na ich wniosek. 

Art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy określa: W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb: granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; (…) 

Przepis ten nakłada na gminę również obowiązek rozwiązania problematyki scaleniowo-podziałowej (kompleksowego poprzez ustalenia w planie) tyle, że w sytuacjach (nie zawsze występujących) w których zadekretowana funkcja terenu, wynikająca z gminnej polityki przestrzennej (studium gminy) nie jest możliwa do realizacji w istniejącym układzie własnościowym (układ, wymiary, geometria działek). 

W praktyce oznacza to, że obszar taki, poprzez ustanowienie granic, powinien w planie uzyskać status przeznaczonego do obowiązkowego przeprowadzenia scaleń i wtórnych podziałów nieruchomości. 

Obowiązek gminy nie kończy się na samym ustanowieniu takiego statusu danego terenu – po wejściu w życie planu miejscowego gmina jest zobowiązana do niezwłocznej realizacji w/w przekształceń tj. do wszczęcia z urzędu postępowania o scalanie i podział (art. 102 ust. 3 i następne ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

Zaniechanie tych przekształceń przez gminę i pozostawianie do realizacji przez właścicieli terenów jest niezgodne z prawem – gmina jako inicjator i „sprawca” zmian (ograniczeń) w sposobie wykonywania prawa własności danej nieruchomości, narzucając w ramach posiadanego władztwa planistycznego prawo do ściśle określonego sposobu wykorzystania terenu musi jednocześnie zapewnić bezwarunkową realizację tego prawa przez właściciela terenu. 

Niestety, w omawianym artykule pod hasłem Ważne nie znajdziemy jakiegokolwiek odniesienia do powyższych kwestii. Szkoda.

—————

Powrót


Skomentuj artykuł

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379


 
Ankieta

Ocen artykuł

bardzo interesujący (2)
67%

interesujący (0)
0%

nie mam zdania (0)
0%

nieinteresujący (1)
33%

Całkowita liczba głosów: 3


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (5)
71%

interesujący (0)
0%

nie mam zdania (2)
29%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 7