2012-06-05 18:24

Apel do...?

W sobotę 2 czerwca 2012 na portalu Towarzystwa Urbanistów Polskich ukazał się następujący Apel:

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają intensywne prace nad „Założeniami do ustawy Prawo Budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (i niektórych innych ustaw)”. Według deklaracji Autorów projektu „Założeń…” mają one służyć przede wszystkim usprawnieniu procesu inwestycyjnego…
Upubliczniony i konsultowany ostatnio podczas masowych spotkań projekt „Założeń…” nie daje jednak nadziei na to, że nowe przepisy będą zawierać skuteczne regulacje dla ochrony jakości przestrzeni, usprawnienia procesu inwestycyjnego, czy np. dla prawidłowego definiowania ról poszczególnych jego uczestników. W treści „Założeń…” nie jest czytelny stosunek Autorów do realizacji Celu. 6 Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Kraju 2030 „ Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego” - jako ważnego elementu warunkującego rozwój kraju, ani innych istotnych kwestii zarysowanych jako priorytety reformy systemowej w stanowisku Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej z listopada 2010 roku czy w eksperckim projekcie Polskiej Polityki Architektonicznej z maja 2009 roku. Brak w nim jednoznacznych odniesień do obecnej kryzysowej sytuacji przestrzeni Polski, jest natomiast czytelne utrzymanie destrukcyjnych dla ładu przestrzennego i jakości przestrzeni publicznych licznych tzw. „spec-ustaw”…"

W takiej sytuacji przedstawiamy (równolegle do analogicznego działania Prezesa SARP dr arch. Jerzego Grochulskiego; patrz.: www.sarp.org.pl ) poniższy Apel „Deregulacja nonsensów…”, skrótowo wyjaśniający nasze stanowisko w tej materii i wskazujący obszary wymagające nowego formalnego uregulowania.

Wszyscy skłonni poprzeć poniższy Apel mogą go dalej rozpowszechniać oraz informować o swym poparciu pocztą elektroniczną.

(…)

Powyższy Apel już poparli m. in.: dr arch. Czesław BIELECKI, arch. Grzegorz A. BUCZEK, SARP – wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, arch. Henryk DRZEWIECKI, SARP – członek Polskiej Rady Architektury, dr arch. Jerzy GROCHULSKI – Prezes SARP, dr arch. Tomasz MAJDA - Sekretarz Generalny Towarzystwa Urbanistów Polskich, prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, dr arch. Bolesław STELMACH – także w imieniu ok. 150 członków Forum Kultury Przestrzeni - Lublin oraz Rady Kultury Przestrzeni - Lublin, arch. Dariusz ŚMIECHOWSKI, SARP – członek PRA, dr arch. krajobrazu Przemysław WOLSKI – członek PRA.

Wszystko to piękne i chwalebne z jednym wszakże zastrzeżeniem – oto już następnego dnia jeden z sygnatariuszy cytowanego wyżej Apelu,  w wywiadzie dla popularnej ogólnopolskiej gazety stwierdza między innymi:

„(…) Gdy teraz resort odpowiadający za ten inwestorski tor przeszkód proponuje zniesienie pozwoleń i warunków zabudowy, czyli zasadę „Wolnoć Tomku w swoim domku”, środowisko architektów i urbanistów odpowiada jasno: trzeba przede wszystkim zderegulować nonsensy! (…)”

Problem w tym, że  stwierdzenie: „środowisko architektów i urbanistów odpowiada jasno: trzeba przede wszystkim zderegulować nonsensy!” nie jest, niestety,  precyzyjnym opisem stanu istniejącego.

W rzeczywistości jest to głos raczej grupy ludzi, (od lat tych samych) wywodzących się z wymienionych środowisk zawodowych, zaangażowanych (często niezależnie od tych „środowisk”) w naprawę planistyczno-architektoniczno-budowlanej rzeczywistości.

W kwestii samej „deregulacji nonsensów” byłbym również  nieco ostrożniejszy – obawiam się, że dla poważnej części  „środowiska urbanistów i architektów” to zasada „Wolnoć Tomku w swoim domku” jest bardziej atrakcyjna ponieważ to ona w ich ocenie „dereguluje dotychczasowe nonsensy”. Niestety!

—————

Powrót

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (2)
100%

interesujący (0)
0%

nie mam zdania (0)
0%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 2


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379